Regulamin


Dane Sprzedającego

 1. Sprzedającym jest Piotr Kępisty prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Doradca podatkowy Piotr Kępisty, adres: ul. Flaminga 2/72, 71-698 Szczecin, NIP: 8522561859, REGON: 321235230.
 2. Dane kontaktowe Sprzedającego:
  • adres korespondencyjny: ul. Flaminga 2/72, 71-698 Szczecin;
  • adres e-mail (w tym do składania reklamacji): sklep@zrozumvat.pl.
  • nr telefonu: 504583148.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną.

Oferta – oferta udostępniona kupującemu na stronie Sklepu.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://szkolenia.zrozumvat.pl/regulamin.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://szkolenia.zrozumvat.pl.

Sprzedawca – Doradca podatkowy Piotr Kępisty, ul. Flaminga 2/72, 71-698 Szczecin, NIP: 8522561859, REGON: 321235230.

Platforma – serwis działający pod adresem https://szkolenia.zrozumvat.pl pozwalający na dostęp do Produktów.

Produkty  – treści cyfrowe oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie w postaci kursów lub szkoleń online.

Umowa Sprzedaży – umowa o dostarczenie Produktów zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 § 2
Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie Produktów na stronie Sklepu. 
 3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia w Sklepie.
 4. Do korzystania ze Sklepu oraz z zakupionych Produktów nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu;
  • standardowy system operacyjny;
  • standardowa przeglądarka internetowa, obsługująca JavaScript oraz pliki cookies;
  • przeglądarka plików PDF;
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 6. Ceny Produktów podane w Ofercie z zasady są cenami brutto. Jeżeli cena jest wyrażona jako cena netto, to jest to wyraźnie wskazane przez dodanie dopisku „netto” oraz wartości lub stawki podatku od towarów i usług, która zostanie doliczona do ceny netto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Umowa Sprzedaży Produktów stanowi usługę świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego drogą elektroniczną.
 2. Usługa świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie Produktów zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący może poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@zrozumvat.pl. Zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni.

§ 4
Składanie zamówienia w Sklepie

 1. Rozpoczęcie procesu zamówienia odbywa się przez dodanie Produktu do koszyka. Odbywa się to przez kliknięcie przycisku „Kupuję!” na stronie z Ofertą. Kliknięcie w przycisk z logo koszyka lub przycisk „przejdź do kasy” przenosi Kupującego na stronę koszyka, za pomocą której realizowane jest zamówienie.
 2. Jedyną dostępną formą wysyłki zamówionych Produktów jest wysyłka elektroniczna realizowana na zasadach wskazanych w § 6 Regulaminu.
 3. Kupujący wybiera na stronie koszyka sposób płatności za zamówione Produkty.
 4. Na stronie koszyka, w celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podać co najmniej:
  • adres e-mail;
  • imię i nazwisko;
  • nr telefonu.
 5. Na stronie koszyka, w celu udokumentowania transakcji fakturą przez Sprzedawcę, Kupujący zobowiązany jest podać co najmniej:
  • jeżeli zakupu dokonuje jako konsument: imię i nazwisko, adres składający się z ulicy i nr budynku, kodu pocztowego oraz miasta;
  • jeżeli zakupu dokonuje jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą (firma) lub organizacja nieprowadząca działalności gospodarczej: numer identyfikacji podatkowej, nazwę, adres składający się z ulicy i nr budynku, kodu pocztowego oraz miasta.
 6. Na stronie koszyka Kupujący poprzez oznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) wskazuje, że zapoznał się z Regulaminem oraz że zna i akceptuje jego treść.
 7. Klikając w przycisk „Zamawiam i płacę” Kupujący potwierdza wolę zakupu Produktów oraz zawarcie Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą na zasadach wskazanych w Ofercie.
 8. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” Kupujący jest przenoszony na stronę operatora płatności w celu dokonania zapłaty albo na stronę, w której wskazane są dane do wykonania płatności zwykłym przelewem.

§ 5
Płatności i rozliczenia

 1. Dostępne metody płatności wskazane są w koszyku w trakcie składania zamówienia.
 2. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego, zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (płatność oznaczona na stronie koszyka jako „Przelew tradycyjny”) albo za pośrednictwem platformy płatniczej:
  • PayU;
 3. W przypadku realizowania płatności kartą płatniczą, dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność to karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 4. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej PayU podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, NIP: 779-23-08-495.
 5. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 6. W przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Faktura nie jest wystawiana automatycznie.
 8. Faktura zostanie wystawiona na dane wskazane przez Kupującego podczas składania zamówienia, które określone są w § 4 ust. 5 Regulaminu, najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Kupujący dokonał zakupu Produktów.
 9. Faktura zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia w Sklepie. Kupujący składając zamówienie niniejszym akceptuje doręczenie faktury w formie elektronicznej.

§ 6
Dostarczenie Produktów

 1. Realizacja zamówienia następuje dopiero po jego opłaceniu, zgodnie z wybraną przez Kupującego metodą płatności.
 2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem zwykłym lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. Realizacja zamówienia następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej dane do logowania do Platformy.
 4. Po opłaceniu zamówienia Kupującemu przesyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia wskazująca listę zakupionych Produktów.
 5. Kupujący nie może rozpowszechniać Produktów ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Jeżeli Kupujący jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, wówczas Sprzedający zgadza się na udostępnianie danych do logowania do Platformy, o których mowa w ust. 3, wszystkim pracownikom zatrudnionym przez Kupującego w celu korzystania z Produktów. Pracownicy Kupującego nie mogą rozpowszechniać Produktów ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 7
Odstąpienie od umowy

 1. Sprzedający obejmuje wszystkie Produkty oferowane w Sklepie gwarancją satysfakcji.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że w ofercie określono dłuższy termin.
 3. Chwilą rozpoczęcia spełnienia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości, o której mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu.
 4. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub mejlem na adres sklep@zrozumvat.pl. Kupujący powinien w treści zgłoszenia wskazać co najmniej:
  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail, z którego dokonano zakupu;
  • numer zamówienia.
 5. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu tego samego sposobu płatności, który został wybrany przy zapłacie za Produkt. Przy czym w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 9. Z uwagi na objęcie wszystkich Produktów w Sklepie gwarancją satysfakcji, postanowienia niniejszego działu mają zastosowanie do każdego Kupującego, tj. zarówno Konsumentów jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający wyłącza Kupującemu dostęp do Produktów za pośrednictwem Platformy.

§ 8
Reklamacje

 1. Kupujący ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji usług.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email: sklep@zrozumvat.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych osobowych Kupującego wnoszącego reklamację takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej oraz numer zamówienia.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego.
 4. Sprzedający dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, Sprzedający powiadomi Kupującego o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.
 5. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
  • Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej (dla Użytkowników z Polski);
  • Miejskiego (powiatowego) Rzecznika Konsumentów (dla Użytkowników z Polski);
  • Innych właściwych dla danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej organów pozasądowego dochodzenia roszczeń;
  • Platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr – dodatkowe informacje na temat polubownego rozwiązywania sporów dostępne są m.in. w serwisie: polubowne.uokik.gov.pl.

§ 9
Rękojmia

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkty wolne od wad.
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę kupionych Produktów, może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Okres rękojmi wynosi dwa lata od momentu wydania Produktu.

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności, dostępną na stronie https://szkolenia.zrozumvat.pl/polityka-prywatnosci.
 4. W związku z realizacją zamówień w Sklepie, Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być:
  • hostingodawca – Zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-202 Częstochowa, NIP: 9492191021;
  • dostawca systemu do fakturowania – Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, KRS 0000342082, NIP 8982167294;
  • dostawca systemu mailingowego – FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, NIP: 6751496393, REGON: 123040091;
  • dostawcy oprogramowania do webinarów: ClickMeeting spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A4, KRS 0000604194, NIP 5842747535;
  • dostawca oprogramowania do webinarów: RTCLab Sp. z o.o, ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, NIP: 5842748894;
  • dostawca oprogramowania dla Sklepu i Platformy: NEURE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swarzędzu, ul. Nowowiejska 55/G. 62-020 Swarzędz, KRS: 0000934660, NIP: 7773382467;
  • dostawca serwisu do publikowania opinii klientów – easytools sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972, wpisaną do Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0001002028, NIP: 9512554309
  • PayU S.A. w stosunku do Kupujących korzystających z tego operatora płatności podczas opłacania zobowiązań wynikających z Umów Sprzedaży przy składaniu zamówienia w Sklepie.
 5. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 6. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto na Platformie oraz zawrzeć Umowę Sprzedaży.
 8. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. 
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://szkolenia.zrozumvat.pl/polityka-prywatnosci.

§ 11
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści cyfrowe (Produkty) dostępne w Sklepie mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 12
Regulamin opinii

 1. Opinię o produktach mogą dodać wyłącznie Kupujący.
 2. Sprzedawca przesyła Kupującemu link do strony, na której można zostawić opinię.
 3. Opinie są zbierane za pomocą serwisu easylove prowadzonego przez easytools sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 4. Opinia może zostać dodana w formie video lub tekstowej.
 5. W opinii należy podać co najmniej swoje imię.
 6. Dodając opinię Kupujący zaznacza zgodę na wykorzystanie tej opinii w kanałach społecznościowych i innych działaniach marketingowych przez Sprzedawcę.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 października 2023 roku.
Copyright © 2023 ZrozumVAT Regulamin Polityka prywatności

Kontakt: sklep@zrozumvat.pl, tel. 506863530